طرح درس سالانه

الگوي طرح درس سالانه

شیمی 1

ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالبي كه بايد تدريس شود

 

 

 

مهر

اول

 

اول

مايعي كم ياب درعين فراواني – منابع آب درطبيعت

دوم

تجديد پذيري منابع آب – مصرف آشكار و پنهان

دوم

اول

آّ ب مايعي باويژگي هاي باور نكردني

دوم

مروري برآموخته هاي گذشته

سوم

اول

ساختارخميده مولكول آب

دوم

توجيه برخي ويژگي هاي غيرعادي آب – آّ ب بعنوان يك حلال

چهارم

اول

امتحان كتبي

دوم

رسانايي الكتريكي آب – انحلال پذيري مواد

 

 

 

آبان

 

اول

اول

انحلال پذيري گازها درآب – اكسيژن موجود ومورد نياز

دوم

آلودگي گرمايي

دوم

اول

آلاينده هاي اسيدي و   PH

دوم

آلودگي آب توسط كاتيون هاي سنگين – تامين آب آشاميدني

سوم

اول

تصفيه طبيعي آب – آب سخت و نرم كردن آن

دوم

تصفيه آب شهري – تصفيه فاضلاب

چهارم

اول

امتحان كتبي

دوم

درپي هواي پاكيزه – هوا – تنفس وادامه زندگي

 

 

 

آذر

اول

اول

هوارابهتر بشناسيم – فشار چيست ؟

دوم

هواقوي تراست يازمين ؟ - قانون بويل

دوم

اول

قانون شارل – چراگازهااين گونه رفتار مي كنند ؟

دوم

هوامعدني سرشار ازمواد شيميايي

سوم

اول

اكسيژن فراوان ترين عنصر دركرهي زمين

دوم

هواكره ظرفيبراي دور ريختن مواد زائد – هواكره چه نقشي ايفا مي كند ؟

چهارم

اول

اثر گلخانه اي

دوم

چه آينده اي درانتظار ماست


صفحه 1

 

 

الگوي طرح درس سالانه

جدول زمانبندي درس : شيمي 1 و آزمايشگاه        پايه : اول          نام دبير :

ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالبي كه بايد تدريس شود

 

 

 

دي

اول

 

اول

درپناه اوزون

دوم

آلودگي هوا

دوم

اول

آلودگي هاي طبيعي

دوم

اوزون مولكولي بادوچهره

سوم

اول

امتحانات پاياني اول

دوم

امتحانات پاياني اول

چهارم

اول

امتحانات پاياني اول

دوم

امتحانات پاياني اول

 

 

 

بهمن

 

 

 

اول

اول

مصرف دوباره تنهاراهادامه زندگي – منابع طبيعي

دوم

منابع شيميايي – پايستگي ماده

دوم

اول

جرم اتم ها

دوم

عنصرهاي شيميايي و جدول تناوبي

سوم

اول

خواص عنصرها راچه عاملي تعيين مي كند

دوم

بهبود خواص ماده – چگونه ازمنابع شيميايي استفاده مي كنيم

چهارم

اول

زباله وزباله سازي

دوم

زباله هاي شهري وراه هاي دفع آنها – چگونه عمر منابع تجديد ناپذير راطولاني كنيم

 

 

 

اسفند

اول

اول

زباله هاي جامد

دوم

زباله هاي پلاستيكي – باز گرداني پلاستيك ها

دوم

اول

كاغذ ومقوا – بازگرداني كاغذ

دوم

راههاي ديگر افزايش عمر منابع

سوم

اول

امتحان كتبي

دوم

طلاي سياه – نفت يك سوخت فسيلي است

چهارم

اول

پراكندگي منابع نفتي درجهان

دوم

نفت چيست ؟ كاركردن باطلاي سياه

صفحه 2

 

 

 

الگوي طرح درس سالانه

جدول زمانبندي درس : شيمي 1 و آزمايشگاه        پايه : اول          نام دبير :

ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالبي كه بايد تدريس شود

 

 

 

فروردين

اول

 

اول

تعطيلات نوروز

دوم

تعطيلات نوروز

دوم

اول

تعطيلات نوروز

دوم

تعطيلات نوروز

سوم

اول

پالايش نفت خام

دوم

سوختن يا ساختن

چهارم

اول

نگاهي به مولكول هاي نفت– شيمي آلي– ويژگي هاي بي همتاي اتم كربن

دوم

هيدروكربن هاي سير شده

 

 

 

ارديبهشت

 

اول

اول

برخي از ويژگي هاي مهم آلكان ها- سوختن هيدروكربن ها

دوم

بهبود كيفيت سوخت

دوم

اول

ماليات و آلودگي هوا – ساخت مواد سودمند

دوم

فراتر از آلكان ها

سوم

اول

مولكول هاي سازنده ديگر – فرآورده هاي پتروشيمي

دوم

جايگزين هاي نفت

چهارم

اول

جايگزين نفت براي سوختن

دوم

امتحان كتبي

 

 

 

خرداد

اول

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

دوم

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

سوم

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

چهارم

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

الگوي طرح درس سالانه

جدول زمانبندي درس : شيمي 2 و آزمايشگاه        پايه : دوم          نام دبير :

 

ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالبي كه بايد تدريس شود

 

 

 

مهر

اول

 

اول

معرفي وآشنايي باروش تدريس

دوم

ساختار اتم – نظريه اتمي دالتون (بحث گروهي)

دوم

اول

الكترون نخستين ذره اتمي شناخته شده – (بحث گروهي) – آزمايش

دوم

پرتو زايي – فكر كنيد (بحث گروهي – مشاهده كنيد – آزمايش اول رادفورد

سوم

اول

خلاصه درس – امتحان كتبي

دوم

ديگر ذره هاي سازنده اتم – عدد جرمي وايزوتوپ ها – طيف سنجي جرمي

چهارم

اول

جرم يك اتم – فكر كنيد (بحث گروهي)

دوم

آتش بازي وكشف ساختار اتم – همراه باآزمون شعله

 

 

 

آبان

 

اول

اول

طيف نشري خطي هيدروژن – مدل اتمي بور

دوم

مدل كوانتومي اتم – فكر كنيد (بحث گروهي)

دوم

اول

اعداد كوانتومي – شكل اوربيتال S وP

دوم

اسپين الكترون – اصل طرد پائولي

سوم

اول

آرايش الكتروني اتم – اصل آفبا

دوم

امتحان كتبي

چهارم

اول

خواص تناوبي – سرگذشت جدول تناوبي

دوم

جدول تناوبي عنصرها – چگونگي استفاده ازجدول تناوبي

 

 

 

آذر

اول

اول

بررسي ويژگي هاي گروهي عنصرهاي گروه اول (همراه باآزمايش)

دوم

گروه دوم فلزات قليايي خاكي (همراه باآزمايش)

دوم

اول

گروه سوم تادوازدهم عنصرهاي واسطه – گروه هاي 13 تا  18جدول تناوبي

دوم

هيدروژن يك خانواده تك عضوي – آشنايي بابرخي از روندهاي تناوبي

سوم

اول

تغيير شعاع اتمي درجدول تناوبي – روند تناوبي تغيير انرژي يونش عنصرها

دوم

روند تغيير الكترونگاتيوي – خلاصه مطالب گذشته– فكر كنيد(بحث گروهي)

چهارم

اول

انجام آزمايش – بررسي تناوبي

دوم

امتحان كتبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگوي طرح درس سالانه

جدول زمانبندي درس : شيمي 2 و آزمايشگاه        پايه : دوم          نام دبير :

ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالبي كه بايد تدريس شود

 

 

 

دي

اول

 

اول

تركيب هاي يوني – قاعده هشتايي وواكنش پذيري اتم ها

دوم

خود رابيازماييد – نام گذاري يون ها – يون هاي تك اتمي

دوم

اول

خلاصه درس – رفع اشكال

دوم

امتحان كتبي يا پرسش شفاهي

سوم

اول

امتحانات پاياني اول

دوم

امتحانات پاياني اول

چهارم

اول

امتحانات پاياني اول

دوم

امتحانات پاياني اول

 

 

 

بهمن

 

اول

اول

تركيب هاي يوني- خواص نمكها- يونها دربلور نمكها آرايش منظمي دارند

دوم

تشكيل شبكه بلور باآزاد شدن ..... – فكر كنيد (بحث گروهي) – بيشتر بدانيد

دوم

اول

تركيب هاي يوني دوتايي- يون هاي جند اتمي – برخي نمكها آب تبلور دارند

دوم

آزمايش تعيين تعداد مولكول هاي آب تبلور وفرمول يك نمك آب پوشيده

سوم

اول

خلاصه ومرور مطالب – حل تمرين كمكي

دوم

امتحان كتبي

چهارم

اول

تركيب هاي كووالانسي – مولكول ها وتركيب هاي كووالانسي

دوم

پيوند كووالانسي – طول پيوند باانرژي پيوند نسبت عكس دارد – پيوند كووالانسي ناقطبي

 

 

 

اسفند

اول

اول

پيوند كووالانسي قطبي – الكترونگاتيوي

دوم

مولكول ها راچگونه ... – الكترون هاي ظرفيتي – ساختار لوويس

دوم

اول

ساختار لوويس براي مولكول هاي چند اتمي – خودرابيازماييد (بحث گروهي)

دوم

دواتم مي توانند بيش از يك جفت الكترون به اشتراك بگذارند – نمونه حل شده – حل تمرين

سوم

اول

پيوند داتيو – نام گذاري تركيب هاي مولكولي – روش نام گذاري

دوم

نام گذاري به روش استفاده ازعدد اكسايش – تعيين عدد اكسايش

چهارم

اول

خودرابيازماييد(كارگروهي) – نمايش فرمول مولكولي– فرمول مولكولي

دوم

فرمول ساختاري – پيش بيني شكل هندسي مولكول ها – آزمايش

 

الگوي طرح درس سالانه

جدول زمانبندي درس : شيمي 2 و آزمايشگاه        پايه : دوم          نام دبير :

ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالبي كه بايد تدريس شود

 

 

 

فروردين

اول

 

اول

عيد نوروز

دوم

عيد نوروز

دوم

اول

عيد نوروز

دوم

عيد نوروز

سوم

اول

تشخيص شكل هندسي مولكول ها ازروي ساختار لوويس

دوم

چه نيرويي مولكول ها رادر كنار ... – توزيع ناهمگون الكترونها ...

چهارم

اول

پيوند هيدروژني ازجمله نيروهاي بين مولكولي قوي ... – فكر كنيد

دوم

امتحان كتبي

 

 

 

ارديبهشت

 

اول

اول

كربن وتركيب هاي آلي – كربن عنصري ... –  فكر كنيد – كاربامدل مولكولي

دوم

الماس وگرافيت جامد هايي باشبكه كووالانسي – تركيب هاي آلي

دوم

اول

گروههاي عاملي – دسته بندي تركيبهاي آلي – فكر كنيد (كارگروهي)

دوم

نام گذاري تركيبهاي آلي – نام گذاري هيدروكربن هاي راست زنجير

سوم

اول

نام گذاري آلكن ها وآلكين ها – نام گذاري هيدروكربن هاي شاخه دار

دوم

مقايسه كنيد – هيدروكربن هاي حلقوي – حل تمرين

چهارم

اول

خلاصه درس ومرور مطالب درسي

دوم

امتحان كتبي

 

 

 

خرداد

اول

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

دوم

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

سوم

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

چهارم

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

 

 

 

الگوي طرح درس سالانه

جدول زمانبندي درس : شيمي 3 و آزمايشگاه        پايه : سوم         نام دبير :

ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالبي كه بايد تدريس شود

 

 

 

مهر

اول

 

اول

واكنش هاي شيميايي واستوكيومتري- موازنه كردن

دوم

حل تمرين وخودرابيازماييد

دوم

اول

موازنه كردن معادلات شيميايي به روش وارسي

دوم

حل تمرين وخودرابيازماييد

سوم

اول

دريك معادله شيميايي چه اطلاعاتي وجوددارد ؟ - واكنش تركيبي

دوم

واكنش هاي سوختن – تجزيه وجابجايي يگانه

چهارم

اول

واكنش جابجايي دوگانه – حل تمرين وخودرابيازماييد

دوم

آزمايشگاه

 

 

 

آبان

 

اول

اول

استوكيومتري روابط كمي – استوكيومتري فرمولي(حل تمرين)

دوم

روابط جرمي – جرمي(حل تمرين)

دوم

اول

خلوص مواد – رفع اشكال احتمالي

دوم

روابط حجمي گازها درمحاسبه هاي استوكيومتري – حل تمرين

سوم

اول

استوكيومتري محلولها – غلظت مولي

دوم

آزمايشگاه : روش تهيه محلول ها ازمواد جامد

چهارم

اول

تحقيق رابطه : MV=MV

دوم

آزمايشگاه : روش تهيه محلول رقيق ازمحلول غليظ

 

 

 

آذر

اول

اول

واكنش دهنده محدودكننده وواكنش دهنده اضافي

دوم

بازده واكنش هاي شيميايي (بازده درصدي)

دوم

اول

حل تمرين

دوم

امتحان كتبي

سوم

اول

استوكيومتري و زندگي

دوم

گرماو دما – ظرفيت گرمايي

چهارم

اول

سيستم (سامانه) ومحيط پيرامون آن – جريان انرژي

دوم

تابع حالت ووابسته نبودن انرژي دروني به مسير

 

 

 

الگوي طرح درس سالانه

جدول زمانبندي درس : شيمي 3 و آزمايشگاه        پايه : سوم         نام دبير :

ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالبي كه بايد تدريس شود

 

 

 

دي

اول

 

اول

فكر كنيد وحل تمرين

دوم

آنتالپي

دوم

اول

برخي ازتغييرهاي آنتالپي

دوم

امتحان كتبي

سوم

اول

امتحانات پاياني اول

دوم

امتحانات پاياني اول

چهارم

اول

امتحانات پاياني اول

دوم

امتحانات پاياني اول

 

 

 

بهمن

 

اول

اول

تعيين آنتالپي واكنش هاي شيميايي

دوم

آزمايشگاه : آزمايش كالريمتري

دوم

اول

روش هاي غيرمستقيم تعيين گرماي واكنش هاي شيميايي

دوم

حل تمرين هاي كتاب

سوم

اول

استفاده ازآنتالپي تشكيل براي محاسبه گرماي واكنش – امتحان كتبي

دوم

تعيين گرماي واكنش با استفاده ازانرژي پيوند

چهارم

اول

آنتروپي و تعيين جهت پيشرفت واكنش هاي شيميايي – فكركنيد

دوم

محلول ها – منظور ازفاز – انحلال پذيري مواد درآب

 

 

 

اسفند

اول

اول

انحلال پذيري مواد درآب – فكر كنيد

دوم

پيش بيني انحلال پذيري دو ماده دريكديگر – فكر كنيد

دوم

اول

انحلال پذيري گازها درآب – فكركنيد

دوم

گرماي انحلال – فكر كنيد

سوم

اول

همچون دانشمندان (كارگروهي)

دوم

امتحان كتبي

چهارم

اول

آزمايشگاه: تهيه محلول هاي سير شده ، سيرنشده وفراسير شده

دوم

حل تمرين – رفع اشكال

 

 

الگوي طرح درس سالانه

جدول زمانبندي درس : شيمي 3 و آزمايشگاه        پايه : سوم         نام دبير :

ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالبي كه بايد تدريس شود

 

 

 

فروردين

اول

 

اول

عيد نوروز

دوم

عيد نوروز

دوم

اول

عيد نوروز

دوم

عيد نوروز

سوم

اول

غلظت وروش هاي بيان آن – حل تمرين

دوم

غلظت معمولي وغلظت مولار – حل تمرين

چهارم

اول

غلظت مولال – فكركنيد (كارگروهي) – حل تمرين

دوم

امتحان كتبي

 

 

 

ارديبهشت

 

اول

اول

محلول هاي الكتروليت وغير الكتروليت – درصد تفكيك يوني

دوم

خواص كوليگاتيو محلول ها – فشاربخار – افزايش نقطه جوش يك محلول

دوم

اول

آزمايشگاه

دوم

نزول نقطه انجماد محلول – همچون دانشمندان (كارگروهي)

سوم

اول

كلوييدها – اثر تيندال

دوم

آزمايشگاه – مايونز يك امولسيون خوراكي

چهارم

اول

ويژگي هاي ديگر كلوييدها – صابون ونقش امولسيون كنندگي آن

دوم

امتحان كتبي

 

 

 

خرداد

اول

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

دوم

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

سوم

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

چهارم

اول

امتحانات پاياني دوم

دوم

امتحانات پاياني دوم

 

+ نوشته شده توسط اعضای گروه شیمی در دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱ و ساعت 12:12 |